لیست شیفت دندانپزشکان

روز های هفتهشیفت صبحشیفت عصر
شنبهدکتر چغنددکتر بیدی-دکتر بندار(متخصص اندو)
یکشنبهدکتر کیایی-دکتر میکاییلدکتر میکاییل-دکتر رستم پور(متخصص رادیولوژی)
دوشنبهدکتر چغند- دکتر احمدیدکتر بیدی-دکتر بندار(متخصص اندو)-دکتر قاضی نور
سه شنبهدکتر احمدیدکتر کیایی
چهارشنبهدکتر گلشاه(متخصص لثه)-دکتر میکاییلدکتر بیدی-دکتر بندار(متخصص اندو )-دکتر میکاییل
پنح شنبهدکتر نجفی-دکتر میکاییلدکتر میکاییل